Корпоративно управление
Дружеството се управлява по едностепенна форма на управление .

 
Съветът на директорите е в състав :

Станислава Николова Лазарова  – Председател на СД

Георги Николаев Николов – Изпълнителен директор и член на СД

Мирослава Емануилова Манолова – Член на СД

 
Created by Brand New Ideas.