Корпоративно управление

Дружеството се управлява по едностепенна форма на управление .

Съветът на директорите е в състав :


Галина Ванчова Тодорова  – Председател на СД
Георги Николаев Николов – Изпълнителен директор и член на СД
Диана Стоянова Бонева-Кършакова – Член на СД

 
Created by Brand New Ideas.