Новини

 

На 14.11.2022г. в Дружеството бе получено Уведомление за значително дялово участие. 

На 07.03.2022г., в седалището на Дружеството в гр.София, бул."България" №58, бл.С, ет.7, офис 24 от 10:00ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе Общо събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN BG2100010102, издадена от "Сила Холдинг" АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт за вписване 20220202104843/02.02.2022г. 

 " Сила Холдинг " АД представи протокол от общо събрание на облигационерите проведено на 21-02-2022 г. 10:00 часа. Поради липса на кворум, на основание чл. 214, ал. 5, във връзка с чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 07 март 2022 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред. 

"Сила Холдинг” АД свиква Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100010102 на 21.02.2022г., от 10:00 ч., в гр. София, район „Красно село”, бул. „България” № 58, бл. С, ет. 7, офис 24. 

На 30.12.2021г. в Дружеството бе получено Уведомление за значително дялово участие. 

На 24.04.2019г. в Дружеството бе получено Уведомление за разкриване на информация по чл.3, т.25, б."а" и чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014. 

На 06.12.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за значително дялово участие. 

На 04.12.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за разкриване на информация по чл.3, т.25, б."а" и чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014. 

На 04.12.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за разкриване на информация по чл.3, т.25, б."а" и чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014. 

На 04.12.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за значително дялово участие. 

На 04.12.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за значително дялово участие. 

На 04.12.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за значително дялово участие.  

На 30.11.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за значително дялово участие. 

На 30.10.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за разкриване на информация по чл.3, т.25, б."а" и чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.  

На 09.10.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за разкриване на информация по чл.3, т.25, б."а" и чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014. 

На 29.09.2017г., в седалището на Дружеството в гр.София, бул."България" №58, бл.С, ет.7, офис 24 от 10:00ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе Общо събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN BG2100010102, издадена от "Сила Холдинг" АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт за вписване 20170915133609/15.09.2017г.

Информационен документ, съгласно чл.100б, ал.7 от ЗППЦК във връзка с емисия корпоративни облигации на Сила Холдинг АД с ISIN BG2100010102. 

На 10.07.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за разкриване на информация по чл.3, т.25, б."а" и чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.  

На 03.07.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за значително дялово участие. 

На 03.07.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за разкриване на информация по чл.3, т.25, б."а" и чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.  

На 01.06.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за разкриване на информация по чл.3, т.25, б."а" и чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014. 

На 02.05.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за разкриване на информация по чл.3, т.25, б."а" и чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014. 

На 28.04.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за разкриване на информация по чл.3, т.25, б."а" и чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.  

На 04.04.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за разкриване на информация по чл.3, т.25, б."а" и чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014. 

На 02.03.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за разкриване на информация по чл.3, т.25, б."а" и чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

 

 
Created by Brand New Ideas.