Новини

 

 

На 24.04.2019г. в Дружеството бе получено Уведомление за разкриване на информация по чл.3, т.25, б."а" и чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014. 

На 06.12.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за значително дялово участие. 

На 04.12.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за разкриване на информация по чл.3, т.25, б."а" и чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014. 

На 04.12.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за разкриване на информация по чл.3, т.25, б."а" и чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014. 

На 04.12.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за значително дялово участие. 

На 04.12.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за значително дялово участие. 

На 04.12.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за значително дялово участие.  

На 30.11.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за значително дялово участие. 

На 30.10.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за разкриване на информация по чл.3, т.25, б."а" и чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.  

На 09.10.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за разкриване на информация по чл.3, т.25, б."а" и чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014. 

На 29.09.2017г., в седалището на Дружеството в гр.София, бул."България" №58, бл.С, ет.7, офис 24 от 10:00ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе Общо събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN BG2100010102, издадена от "Сила Холдинг" АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт за вписване 20170915133609/15.09.2017г.

Информационен документ, съгласно чл.100б, ал.7 от ЗППЦК във връзка с емисия корпоративни облигации на Сила Холдинг АД с ISIN BG2100010102. 

На 10.07.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за разкриване на информация по чл.3, т.25, б."а" и чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.  

На 03.07.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за значително дялово участие. 

На 03.07.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за разкриване на информация по чл.3, т.25, б."а" и чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.  

На 01.06.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за разкриване на информация по чл.3, т.25, б."а" и чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014. 

На 02.05.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за разкриване на информация по чл.3, т.25, б."а" и чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014. 

На 28.04.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за разкриване на информация по чл.3, т.25, б."а" и чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.  

На 04.04.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за разкриване на информация по чл.3, т.25, б."а" и чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014. 

На 02.03.2017г. в Дружеството бе получено Уведомление за разкриване на информация по чл.3, т.25, б."а" и чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

 

 
Created by Brand New Ideas.