Годишни финансови отчети

2022

Годишен финансов отчет за 2022г.

2021

Годишен финансов отчет за 2021г.

2020

Доклад на управлението, ГФО за 2020г. и Одиторски доклад;
Консолидиран Доклад на управлението; Консолидиран ГФО за 2020г. и Одиторски доклад; 
Доклад на одитния комитет; 
Доклад на ДВИ;
Доклад за прилагане политиката за възнагражденията; 

2019

Доклад на управлението, ГФО за 2019г. и Одиторски доклад;
Консолидиран Доклад на управлението; Консолидиран ГФО за 2019г. и Одиторски доклад; 
Доклад на одитния комитет; 
Доклад на ДВИ;
Доклад за прилагане политиката за възнагражденията;  

2018

Доклад на управлението, ГФО за 2018 г. и Одиторски доклад;
Консолидиран Доклад на управлението; Консолидиран ГФО за 2018г. и Одиторски доклад;
Доклад на одитния комитет;
Доклад на ДВИ;
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията;

2017

Доклад на управлението, ГФО за 2017 г. и Одиторски доклад;
Консолидиран Доклад на управлението; Консолидиран ГФО за 2017г. и Одиторски доклад;
Доклад на одитния комитет;
Доклад на ДВИ;
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията;

2016

Доклад на управлението, ГФО за 2016г. и Пояснителни сведения;
Консолидиран Доклад на управлението, Консолидиран ГФО за 2016г. и Пояснителни сведения;
Одиторски доклад - 2 бр;
Доклад на одитния комитет;
Доклад на ДВИ;
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията;  

2015

Доклад на управлението, ГФО за 2015г. и Пояснителни сведения;
Консолидиран Доклад на управлението, Консолидиран ГФО за 2015г. и Пояснителни сведения;
Одиторски доклад - 2 бр;
Доклад на одитния комитет;
Доклад на ДВИ;  

2014

Доклад на управлението, ГФО за 2014г. и Пояснителни сведения;
Консолидиран Доклад на управлението, Консолидиран ГФО за 2014г. и Пояснителни сведения;
Одиторски доклад - 2 бр;
Доклад на одитния комитет;
Доклад на ДВИ;

2013

Доклад на управлението, ГФО за 2013г. и Пояснителни сведения;
Одиторски доклад;
Доклад на одитния комитет;
Доклад на ДВИ; 

2012

Доклад на управлението, ГФО за 2012г. и Пояснителни сведения;
Одиторски доклад;
Доклад на одитния комитет;
Доклад на ДВИ;

2011

Доклад на управлението, ГФО за 2011г. и Пояснителни сведения;
Одиторски доклад;
Доклад на одитния комитет;
Доклад на ДВИ;

2010

ГФО за 2010 г.
Одиторски доклад
Доклад на управлението
Доклад на одитния комитет
Доклад на ДВИ
Пояснения към ГФО

2009

Годишни финансови отчети, одиторски доклад и доклад за дейността през 2009 г.
Междинни финансови отчети и доклад за дейността през четвъртото тримесечие на 2009 г.
Междинни финансови отчети и доклад за дейността през третото тримесечие на 2009 г.
Междинни финансови отчети и доклад за дейността през второто тримесечие на 2009 г.
Междинни финансови отчети и доклад за дейността през първото тримесечие на 2009 г.

2008

Годишни финансови отчети, одиторски доклад и доклад за дейността през 2008 г.

2007

Годишни финансови отчети, одиторски доклад и доклад за дейността през 2007 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Медия, посредством която Дружеството осъществява задълженията си по чл. 43а, ал. 2 от Наредба 2 – www.infostock.bg  

 
Created by Brand New Ideas.