Извънредно Общо събрание на акционерите - 2010 г. Print

 

Списък на присъствуващите акционери - 02.06.2010 г.;
Протокол за извънредно Общо събрание на акционерите - 02.06.2010 г.;
Мотивиран доклад от Съвета на Директорите на "Сила Холдинг" АД към акционерите на дружеството;
Покана за извънредно Общо събрание на акционерите - 02.06.2010 г.;
Материали към дневен ред на извънредно ОСА на "Сила Холдинг" АД;
Образец на пълномощно за участие в ИОСА на "Сила Холдинг" АД;